Team

Mia Kaluza, Akademie für Konflikttransformation
© forumZFD

Mia Kaluza

Educational Consultant for the Part-Time Training Course